Thỏa thuận mức độ dịch vụ (sla) car doctor
1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
a. Thỏa thuận này được áp dụng đối với Garage ô tô uy tín và có nhiều kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến ô tô – những đơn vị liên kết trực
tiếp với Car Doctor (“Garage”) và những tổ chức/cá nhân sử dụng dịch vụ liên quan đến ô tô (“Khách hàng”) trên nền tảng, bao gồm phiên bản trên điện thoại và
phiên bản trên website (“Nền Tảng” hoặc “Ứng Dụng”).
b. Thỏa thuận này do Car Doctor quy định đối với Garage và Khách hàng trong quá trình thực hiện và sử dụng dịch vụ trên Nền Tảng. Thỏa thuận không
chỉ dừng lại ở khía cạnh chất lượng, mà còn bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố như số lượng, phương thức thanh toán, hậu mãi và trách nhiệm
của Garage đối với Khách hàng và Car Doctor…được thỏa thuận với Car Doctor.
2. Thỏa thuận dịch vụ của Garage đối với Khách hàng
Việc thỏa thuận dịch vụ của Garage đối với Khách hàng theo điều khoản và điều kiện và tương ứng với các mức độ xử lý vi phạm được quy định dưới
đây:
a. Việc tạo đơn, tạo yêu cầu trên Nền Tảng
(i) Đối với trường hợp Garage không nhận đơn từ Khách hàng và có tỷ lệ nhận đơn thấp hơn 90%, chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện nêu trên, tùy
thuộc vào số lần vi phạm và mức độ vi phạm, việc tiến hành xử lý vi phạm dưới 02 mức độ:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo;
– Vi phạm lần thứ hai trở lên: Hạ mức độ ưu tiên tiếp cận Khách hàng và mức độ ưu tiên hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Khách hàng;
(ii) Trường hợp Garage đã nhận đơn/yêu cầu được tạo lập trên Nền Tảng sau đó hủy đơn/yêu cầu và tỷ lệ hủy đơn/yêu cầu của Garage từ 3% trở lên, chỉ
cần thỏa mãn một trong hai điều kiện nêu trên, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ vi phạm, việc tiến hành xử lý vi phạm dưới 02 mức độ:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo;
– Vi phạm lần thứ hai trở lên: Hạ mức độ ưu tiên tiếp cận Khách hàng và mức độ ưu tiên hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Khách hàng;
Mức độ xử lý vi phạm sẽ được điều chỉnh để phù hợp với thực tế.
b. Các vấn đề xảy ra trong quá trình tiếp nhận yêu cầu và tiếp đón Khách hàng trực tiếp của Garage
Trên cơ sở vi phạm, Car Doctor xử lý vi phạm với mức độ cảnh cáo cho lần vi phạm đầu tiên, hạ mức độ ưu tiên tiếp cận Khách hàng và mức độ ưu tiên
hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Khách hàng đối với vi phạm từ lần thứ hai trở lên, đối với các trường hợp xảy ra sau đây:
– Khách hàng đến Garage dựa trên tư vấn bởi các chuyên gia của Car Doctor và tạo lập yêu cầu trước đó thông qua Nền Tảng chứ không phải do Garage tiếp nhận yêu cầu trên Ứng Dụng với bất kỳ lý do nào;
– Garage tiếp nhận yêu cầu trên Ứng Dụng tuy nhiên không chăm sóc, xử lý các vấn đề gặp phải của Khách hàng một cách tận tình, chu đáo và Garage bị Khách hàng phản ánh thông qua hệ thống đánh giá chất lượng của Car Doctor;
– Trường hợp Garage quá tải lượng Khách hàng mà không thông báo trước cho Car Doctor, dẫn đến việc để Khách hàng chờ lâu. Đối với riêng trường
hợp này, kể từ lần vi phạm thứ ba, Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ
nghiêm trọng của hành vi và mức độ thiệt hại trên thực tế (nếu có).
c. Kiểm tra – đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ tại Garage
Căn cứ trên phản ánh của Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Garage hoặc phát hiện thông qua hệ thống kiểm tra của Car Doctor, trong trường hợp
Garage cố tình đánh giá sai tình trạng của xe, dẫn đến trường hợp Khách hàng phải sử dụng thêm các dịch vụ khác không cần thiết, Car Doctor tiến
hành xử lý hành vi vi phạm theo 03 (ba) mức độ như sau:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo;
– Vi phạm lần thứ hai: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng
của hành vi và mức độ thiệt hại trên thực tế (nếu có);
– Vi phạm lần thứ ba trở lên: Car Doctor khóa tài khoản của Garage vô thời hạn trên Nền Tảng.
d. Quy trình báo giá.
Khi báo giá cho Khách hàng trực tiếp tại Garage, Garage báo sai giá, báo giá cao hơn giá quy định chung đã được thống nhất với Car Doctor trước đó
và/hoặc báo thêm các dịch vụ khác không cần thiết, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ thiệt hại của vi phạm, việc tiến hành xử lý vi phạm dưới 03
(ba) mức độ như sau:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo;
– Vi phạm lần thứ hai: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng
của hành vi và mức độ thiệt hại trên thực tế (nếu có);
– Vi phạm lần thứ ba trở lên: Car Doctor khóa tài khoản của Garage vô thời hạn trên Nền Tảng.
e. Quá trình xử lý xe – thực hiện dịch vụ tại Garage
Việc xử lý xe tại Garage được thực hiện khi Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ phù hợp với xe và chi phí tương ứng với dịch vụ do Garage cung cấp.
Trong quá trình thực hiện dịch vụ, Garage có các hành vi trao đổi phụ tùng của xe, thay thế bằng các phụ tùng kém chất lượng mà không có sự đồng ý
của Khách hàng và/hoặc việc thay thế phụ tùng phát sinh lỗi khi Khách hàng sử dụng xe, tùy thuộc vào số lần vi phạm và mức độ
thiệt hại của vi phạm, việc tiến hành xử lý vi phạm dưới 03 mức độ như sau:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo đồng thời yêu cầu Garage hoàn trả lắp đặt lại nguyên trạng phụ tùng cho Khách hàng hoặc yêu cầu bảo hành, sửa chữa
lại các lỗi sau khi sử dụng dịch vụ cho Khách hàng;
– Vi phạm lần thứ hai: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng
của hành vi và mức độ thiệt hại trên thực tế (nếu có);
– Vi phạm lần thứ ba trở lên: Car Doctor khóa tài khoản của Garage vô thời hạn trên Nền Tảng.
f. Các vấn đề phát sinh sau khi sử dụng dịch vụ tại Garage
(i) Khi thanh toán dịch vụ đã sử dụng, Garage căn cứ trên phiếu dịch vụ đã được Khách hàng đồng ý trước đó, trường hợp Garage phát sinh thêm các chi phí
khi sữa chữa, bảo dưỡng xe mà chưa được Khách hàng xác nhận, Car Doctor xử lý theo 02 mức độ, cụ thể:
– Vi phạm lần đầu tiên: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ
– Vi phạm lần thứ hai trở lên: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng
của hành vi và mức độ thiệt hại trên thực tế (nếu có). Tùy vào tình hình thực tế,
Car Doctor yêu cầu Garage hoàn trả chi phí đã tính thêm cho Khách hàng;
(ii) Xe được bàn giao lại cho Khách hàng ngay khi sửa chữa xe và thanh toán phí sử dụng dịch vụ hoặc bàn giao vào thời gian cụ thể theo yêu cầu của Khách hàng.
Trong quá trình bảo quản xe trước khi bàn giao, trong trường hợp xe tại thời điểm bàn giao cho Khách hàng không sạch sẽ,
chưa hoàn thiện xong toàn bộ các sửa chữa/bảo dưỡng quy định tại phiếu dịch vụ và/hoặc xe có vấn đề phát sinh thêm
do lỗi của Garage, Garage đồng ý chịu trách nhiệm trước Car Doctor theo các hình thức dưới đây:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo đồng thời yêu cầu Garage bảo hành, sửa chữa lại các lỗi sau khi sử dụng dịch vụ cho Khách hàng;
– Vi phạm lần thứ hai: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và mức độ
thiệt hại trên thực tế (nếu có);
– Vi phạm lần thứ ba trở lên: Car Doctor xem xét tiếp tục khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Car Doctor
xem xét chuyển tài khoản của Garage từ trạng thái khóa tạm thời sang trạng thái khóa vĩnh viễn.
(iii) Sau khi cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng, Garage thực hiện chế độ hậu mãi/bảo hành phù hợp theo đúng cam kết với Car Doctor. Trong trường hợp không thực hiện bảo hành
theo cam kết, Garage đồng ý chịu trách nhiệm trước Car Doctor theo các hình thức dưới đây:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo đồng thời yêu cầu Garage bảo hành, sửa chữa lại các lỗi sau khi sử dụng dịch vụ cho Khách hàng;
– Vi phạm lần thứ hai: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và mức độ
thiệt hại trên thực tế (nếu có) đồng thời yêu cầu Garage bảo hành, sửa chữa lại các lỗi sau khi sử dụng dịch vụ cho Khách hàng;
– Vi phạm lần thứ ba trở lên: Car Doctor khóa tài khoản của Garage vô thời hạn trên Nền Tảng.
(iv) Khi sử dụng dịch vụ tại Garage, Khách hàng được quyền phản ánh lại những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đến từ chuyên viên kĩ thuật/nhân viên
đến từ Garage bao gồm nhưng không giới hạn thái độ ứng xử không phù hợp, không tận tậm với
Khách hàng; xảy ra xung đột với Khách hàng mà nguyên nhân được xác định do lỗi phát sinh từ Garage,
có hành vi làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, tinh thần của Khách hàng
dưới bất kỳ hình thức nào. Trên cơ sở đó, Car Doctor đưa ra các hình thức xử lý vi phạm như sau: – Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo;
– Vi phạm lần thứ hai: Car Doctor khóa tạm thời tài khoản của Garage trên Nền Tảng. Thời gian khóa tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và mức độ thiệt hại trên thực tế (nếu có); – Vi phạm lần thứ ba trở lên: Car Doctor khóa tài khoản của Garage vô thời hạn trên Nền Tảng.
Tùy thuộc vào hành vi vi phạm và ảnh hưởng của hành vi đó tới khách hàng mà CarDoctor xem xét khóa
tài khoản vô thời hạn ngay lần đầu tiên vi phạm.
3. Thỏa thuận của Garage với Car Doctor
a. Garage đảm bảo không lợi dụng các chương trình khuyến mãi và các chương trình khác của Car Doctor để trục lợi, tùy vào trưởng hợp cụ thể và mức
độ vi phạm của Garage, Car Doctor xử lý theo các hình thức:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo đồng thời yêu cầu bồi thường đồng thời bồi thường số tiền thiệt hại cho Car Doctor. Mức bồi thường tương đương với
số tiền đã bị trục lợi trên Car Doctor theo điều tra của Car Doctor căn cứ theo quy định pháp luật;
– Vi phạm lần thứ hai trở lên: Car Doctor xem xét dừng hợp tác.
b. Garage cam kết không lôi kéo Khách hàng để gian lận về phí dịch vụ trên Nền Tảng, nếu Car Doctor phát hiện vi phạm, mức độ xử phạt như sau:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo đồng thời yêu cầu bồi thường đồng thời bồi thường số tiền thiệt hại cho Car Doctor. Mức bồi thường tương đương
với số tiền phí dịch vụ sử dụng Nền Tảng (tương đương 10%) phí dịch vụ sửa chữa đã bị
gian lận theo điều tra của CarDoctor căn cứ theo quy định pháp luật;
– Vi phạm lần thứ hai trở lên: Car Doctor xem xét dừng hợp tác.
c. Đối với các hành vi gây tổn hại đến hình ảnh, danh dự, nhân phẩm của chuyên gia/nhân viên của Car Doctor, Car Doctor xem xét ngừng hợp tác
và yêu cầu bồi thường thiệt hại tương đương với 8% toàn bộ doanh thu mà Garage
thu được từ lượng Khách hàng được Car Doctor kết nối trên Nền Tảng tại ngay lần vi phạm đầu tiên.
d. Việc trao đổi giữa Garage và Car Doctor đảm bảo lịch sự, phù hợp. Garage có các hành vi làm tổn hại danh dự, nhân phẩm của chuyên gia/nhân viên
Car Doctor dưới bất kỳ hình thức nào, mức độ xử lý vi phạm theo các hình thức sau:
– Vi phạm lần đầu tiên: Phạt cảnh cáo đồng thời yêu cầu bồi thường đồng thời bồi thường số tiền thiệt hại cho Car Doctor.
– Vi phạm lần thứ hai trở lên: Car Doctor xem xét khóa tài khoản của Garage vô thời hạn trên Nền Tảng.
4. Garage cam kết tuân thủ toàn bộ điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận mức độ dịch vụ này khi ký hợp đồng cung
cấp dịch vụ với Car Doctor và khi đăng ký tạo lập tài khoản trên Nền Tảng.
5. Thỏa thuận mức độ dịch vụ này sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
của Garage và Car Doctor.